بسم الله الرحمن الرحيم

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ المَوتِ

«وصيت نامه»

پس ازاقراربه توحید خداوند متعال و نبوّت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اعتقاد به امامت و ولایت امیرالمؤمنین ‌علی بن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزندگرامیشان  علیهم السلام حسن بن علی المجتبی ، حسین بن علی الشهید ، علی بن الحسین زین العابدین ، محمد بن علی الباقر ، جعفربن محمد الصادق ، موسی بن جعفر الكاظم ، علی بن موسی الرضا ، محمد بن علی الجواد ، علی بن محمد الهادی ، حسن بن علی العسكری و امام عصر حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف و اعتراف به عدل خداوند متعال و معاد جسمانی و رستاخیز و اقرار به حقانیت آخرین كتاب آسمانی قرآن كریم و هرآنچه از ناحیه خداوند متعال و رسول اكرم صلی الله علیه وآله رسیده است.

اینجانب ............................................................................. فرزند ....................................دارنده شناسنامه به شماره ............................................... صادره از....................... متولد ....... / ........./ ................ كارت ملی به شماره ......................................... ساكن ................................................................................................................................................

 نظر به مفاد آیه شریفه سوره نساء اینماتکونوایدرککم الموت و به ملاحظه سفارش فراوان به وصیت درآیین اسلام  از جمله سفارش نبوی قال رسول الله صلی الله علیه و آله : ما ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیلة الا و وصیته تحت رأسه بر هیچ مسلمانی سزاوار نیست كه شبی را سپری كند مگر این كه وصیتش زیر سرش باشد ، لذا درکمال صحّت عقل ، شعور نفس ، سلامتی جسم و با اختیار و بدون هیچ اکراه و اجباری وصیت می نمایم :

تعیین وصی

 وصیّ اول خودم قرار می دهم جناب..................................................................فرزند..................................ش.ش .................................. متولد ....... / ........./ ................ كارت ملی به شماره .................................... ساکن ............................................................................................................................................................................................................

وصی دوم خودم قرار می دهم جناب..................................................................فرزند..................................ش.ش .................................. متولد ....... / ........./ ................ كارت ملی به شماره ......................................... ساکن ...................................................................................................................................................................................          شایان ذكر است وصی اول مسؤول مستقل در اجرای وصیت نامه می باشد و احتیاج به اذن از وصی دوم ندارد و در صورت عذر وصی اول مانند غیاب ، عدم تمایل ، جنون ، فوت و ... وصی دوم متکفّل اجراء وصیت می باشد همچنین وصی اینجانب مستقل درعمل به وصیت است و احتیاج به اذن مورد به مورد از ناظر هم ندارد.       

تعیین قیّم و سرپرست

 ازآنجا که فرزندم..........................................................صغیرمی باشد و پدر بزرگ پدری هم ندارد لذا جناب ............................................................................ فرزند ........................ ش.ش .................................. ساکن  .......................................................................................................................................................................................... قیّم فرزندان صغیرم تا سن بلوغ و رسیدن به رشد کامل عقلانی قرار می‌دهم که درکلّیه امور ازجمله امورمالی ، اقتصادی ، ازدواج و معیشتی و ... متکفّل اولادم باشد و پس از سن رشد و بلوغ اختیارتمام امور با خود اولادم می باشد ، تصرّفات قیّم باید بر اساس مصلحت و غبطه اولاد صغیرم باشد و قیّم منصوب از ناحیه اینجانب مستقل درعمل است و احتیاج به اذن مورد به مورد از ناظر ندارد.

تعیین ناظر

ناظر اول بر وصیت جناب............................................................................فرزند..................................ش.ش ........................................ متولد ....... / ........./ ................ صادره از.......................................... ساکن .......................................................................................................................................................................................................

ناظر دوم بر وصیت جناب............................................................................فرزند..................................ش.ش ........................................ متولد ....... / ........./ ................ صادره از.......................................... ساکن .......................................................................................................................................................................................................              که برحسن اجراء وصیت نامه نظارت نمایند و درصورت هر گونه تخلّف ازمتن وصیت نامه تذکّرات و اقدامات لازمه را به صلاحدید خویش در عمل به وصیت نامه مبذول نمایند همچنین ایشان ناظر‌ بر قیّم و سرپرست اولاد صغیرم می باشد تا بر حسن كفالت اولاد صغیرم نظارت نمایند.

شایان ذكر است ناظر اول مسؤول مستقل در نظارت بر اجرای وصیت نامه و نظارت بر قیّم اولاد صغیرم می باشد و احتیاج به اذن از ناظر دوم ندارد و در صورت عذر ناظر اول مانند غیاب ، عدم تمایل ، جنون ، فوت و ... ناظر دوم متکفّل امر نظارت می باشد.

متن وصيت نامه

هرگاه اینجانب داعی حق را لبّیک گفته و دار فانی را وداع نموده و به سوی سرای باقی ارتحال نمودم بروصی اینجانب لازم است که حسب دستورالعمل تکلیفات ذیل را اجراء نماید :

1. حتی المقدور محل غسل من در  ................................... و محل دفنم ................................................................ و نماز میتم را جناب               مستطاب  ................................... که به سمع ایشان رسانده‌ام بجا آورند وکفن همان کفنی که خودم بریده ام و از مال حلال تهیه نموده ام و خمسش را نیز پرداخت نموده ام باشد و همان بر بدنم پیچیده شود و ازکفنهای ناقص یا نازك یا شبهه ناک پرهیز شود ، شایان ذكر است هزینه تجهیزم از  ................................... مالم به صلاحدید وصی پرداخت گردد و مبلغی هم به امام جماعت محترم كه بر بدنم نماز خواندند به صلاحدید وصی اهداء گردد.

 2. فهرست داراییهای من به شرح ذیل می باشد.

* منزل / آپارتمان  ................................... واقع درخیابان  ......................................................................... با شماره سند ............................ که خمسش را ..................

 و منزل / آپارتمان ديگري ........................... واقع درخیابان  ................................................................. با شماره سند .......................... که خمسش را .................

* زمین ............................... واقع در  ........................................................................................................................ با شماره سند ....................... که خمسش را .................

* مغازه ................................... واقع درخیابان  .................................................................................................... با شماره سند ......................... که خمسش را .................

* سرمایه کسب و ابزار كارم ..................................................................................................... که خمس آنرا ......................................................................................................

* پول در بانک / مؤسسه مالی اعتباری .............................. به شماره حساب ................................. به مبلغ ................................... که خمس آنرا ....................

* و سایر دارییهای منقول و غیرمنقول ازقبیل........................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... می باشدکه خمس آنرا .................................................

3 . مطالباتی که ازمردم دارم با سند در دفتر............................................................................................................... نوشته ام که درهمانجا تشریح شده است.

 4. اماناتی‌که ازمردم در دست من می‌باشد در............................................................................... گذاشته‌ام که مشخصات هرکدام را در ورقی نوشته ام و روی هرکدام الصاق شده است و آنهایی که در آنجا نمی باشد به صورت نوشتار دردفتر یاد داشتم مشخصاتش نوشته شده است.

 5.کلّیه بدهكاری ها و دیونم به مردم در دفتر............................................................ نوشته ام که مشخصات کامل و آدرس ایشان را ذکر نموده ام.

 6 . دفترچه خمسی بنده با شرح و توضیحاتش در..................... موجود می باشد ، و مرجع تقلید اینجانب حضرت آیت الله ............... می باشد.

 7. مقدار............................................................ ریال خمس بدهکارم و ........................................................................................................................... خمسش را نداده ام که باید داده شود و مقدار .............................. زکات فطریه و مقدار ..................................... زکات مال و مقدار............................................................ ردّ مظالم واجبه بر ذمّه اینجانب می باشدکه به دفتر مرجع تقلیدم پرداخت شود یا با اذن نماینده ایشان درمسیر شرعیش مصرف شود و مقدار ............................................................ دیه به علّت ضرب یا جراحت یا ... بدهكارم ، ضمن حلالیت طلبیدن به جناب............................................................ یا در صورت فوت به ورثه ایشان تقدیم نمایید و در صورت غیر ممكن بودن دسترسی به آنان به عنوان ردّ مظالم پرداخت گردد.

 8 . از آنجا كه با مرگ هر‌كسی سال خمسی او فرا می رسد خمس درآمد سال آخر عمرم و آنجه با آن درآمد تهیه نموده ام و مؤونه نشده است را پرداخت نمایید و در صورت نیاز مبرم با اذن از مرجع تقلید برای تأخیر در پرداخت خمس در آن تصرّف نمایند.

 9. حقیر نسبت به حجّ تمتع واجب خانه خدا استطاعت ....................... و در فرض استطاعت درصورتی‌که توفیق انجام آن را نداشتم آن را از................................... اداء نمایید.

 10. مهریه و صداق همسر دلسوزم که با زحمات بسیار عهده دار تربیت فرزندانم بوده مبلغ ............................................................ می باشد كه آن را پرداخت.............................. و در فرض عدم پرداخت با رعایت موازین شرعی باید به تمام وکمال پرداخت شود.

 11. لطفاً حتی المقدور با جدّیت تمام از مؤمنین ومؤمنات ، آشنایان، دوستان و .... حلیت و رضایت طلب‌کنید. جهت اطلاع بعضی مکانها واشخاص را نام می‌برم : کلّیه اقوام وخویشان از رحم و غیر ‌رحم علی‌الخصوص ........................................................................................................... و دوستان علی‌الخصوص............................................................ و اهل مسجد ............................................................ و همكاران محل کارم ........................................................ و..................................................................................... و......................................................................... و ...........................................................................

12. در صورتی كه وصی بخواهد ثلث مالم و مقادیری که جهت اجراء وصیت است در اموال معیّن و قسمت خاصّی از ترکه‌ام قرار دهد تا تصرّف در مابقی اموال ، مجاز و بلامانع باشد ، این  تعیین و افراز با توافق و رضایت ورثه یا قائم مقام شرعی آنان صورت گیرد.

 13. به مدّت ........................ نماز فریضه یقینی قضا و .............. وعده نماز آیات یقینی و ........................ روزه یقینی قضا از ثلث مالم انجام شود.

به مدّت ...... نماز فریضه احتیاطی و.....نمازآیات احتیاطی و ..... روزه قضاء احتیاطی خوانده شود و .... دور ختم قرآن ازثلث مالم خوانده شود.

 14. مقدار ........................ کفاره عمد روزه ماه مبارك رمضان و مقدار .................... کفاره غیرعمد روزه ماه مبارك رمضان و مقدار............... کفاره شکستن عهد / نذر/ قسم / محرّمات احرام حجّ دارم که از ثلث مالم پرداخت شود.

15. مبلغ........................................................... به............................................. ومبلغ................................................... به .................................................. از ثلث مالم داده شود زیرا مستحب است به کسانی از نزدیكان كه ارث نمی برند چیزی اهداء نماییم.

16 . مبلغ ....................................................................... جهت ردمظالم استحبابی واحتیاطی از ثلث مالم داده شود.

 17.  ............  فقره جهیزیه برای دخترو پسرنیازمند هرکدام به مبلغ ............................................................ ریال از ثلث مالم خریداری و اهداء شود.

 18. مبلغ ......................................................................................................................................... ریال از ثلث مالم صدقه داده شود.

 19 . مبلغ................................................................................................ ریال وام قرض‌الحسنه بدون حتی ریالی بهره وکارمزد از ثلث مالم به اقوام و کسانی‌که نیاز به وام دارند به صورت چرخشی داده شود و از دادن این مال به صندوق هایی كه ربای عینی یا حكمی دارند پرهیز گردد.

20. شایان ذكر است بابت حق الزحمه وصی مبلغ .......................................................... و بابت حق الزحمه قیّم مبلغ .............................................................. و بابت حق الزحمه ناظر مبلغ ................................................................................ از ثلث مالم پرداخت گردد.

  21. مبلغ .............................................................................. را وصی محترم از ثلث مالم بدهند تا40 نفر شب اول قبر برایم نماز وحشت بخوانند.

 22. مبلغ ...................................................................... برای احیای امربه معروف و نهی ازمنکر وکارهای فرهنگی مذهبی از ثلث مالم داده شود.

 23. مبلغ................................................................... برای حوزه علمیه به مدرسه .......................................................... و.......................................................... از ثلث مالم داده شود تا درراستای اهداف الهی مصرف شود.

 24. مبلغ.......................................................... برای امورعام المنفعه از قبیل کمک به مجالس عزاداری و هیئات و بیمارستانها و مساجد و حسینیه ها و مدرارس و کتابخانه ها و نصب آب سرد‌کن و کمک به زندانیان و ..... از ثلث مالم پرداخت گردد.

 25. از اسراف و تبذیر درکلّیه مراسم و برنامه ها از قبیل مجالس تدفین و مجلس ترحیم و غذاهای‌گوناگون و رنگارنگ و اعلامیه و پرده ها و تاج گلها و...به شدّت پرهیز شود و اعلام شود درصورت تمایل اهداءکنندگان جهت همدردی خیرات و مبرّات بدهندکه هم برای ایشان و هم برای میت بهتر است.

26. درمراسم تدفین و ترحیم از معاصی رایج مانند کُفریات ، بدحجابی ها،اختلاط زن و مرد و... جدّاً و اکیداً حذر شود و از تعریف و تمجیدات نابجای مادحین و قاریان که شناختی هم از بنده نداشته‌اند حذر شود و بجای اینها قرآن و ذکر فضائل یا مصائب اهل بیت علیهم السلام وحتی المقدور درهمه مراسمات و ایّام از بیانات روحانیون و منبری های محترم استفاده شود و هزینه این مراسم ها از ثلث مالم منظور گردد.

 تذکّرات

1. در فرض داشتن بچه صغیر آنچه تصرّفات ورثه ، فامیل و دیگران در منزل و اموالم تا زمان اتمام مراسمات از قبیل تجهیز وکفن و دفن وغیره به مدت ................................. انجام می‌دهند همه ازثلث اموالم می باشد لذا رفت و آمد افراد به منزل اینجانب شبهه تصرّف در مال صغیر را ندارد.

 2. جهت سهولت درامر اجراء وصیت ، مقادیرفوق الذکر از ثلث مالم اگر مختصری کم یا زیاد شد مانعی ندارد و مورد رضایت بنده است

 3. وصایای مربوط به امور واجب بر عهده من، باید هرچه سریعتر و بدون سهل انگاری انجام شود و اما عمل به وصایای مربوط به امور مستحبی و غیر واجب بر عهده من ، فوری نمی‌باشد ضمن اینکه درصورت عدم مانع هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و تا ..................  سال فرصت دارید به وصایای مربوط به امور مستحبی عمل نمایید.

 4. اگر موصی می خواهد منزل مسكونی اش همچنین کلّیه اثاث البیت موجود درمنزلش بعد از فوت مربوط به همسرش باشد و جزء میراث نباشد هر چند بیشتر از ثلث باشد می تواند از عقد مصالحه استفاده نماید

صلح نامه

 * اینجانب ..................................... خانه مسكونی واقع در ........................................................................ وکلّیه اثاث البیت موجود درمنزلمرا با همسرم خانم .......................................................... فرزند ........................................ هم اكنون مجاناً مصالحه و سازش و تملیك می‌كنم  به شرط آن كه تا زنده ام

الف . حق فسخ این صلح را دارا باشم

ب . منافع و انتفاعات مسكن از این مصالحه استثناء می‌شود‌ و حق اسكان و استیفاء منافع منزل و كلیه اثاث البیت به هر نحوی كه صلاح دانستم  تا وقتی زنده ام باخودم باشد و این حق فسخ برای فرزندان همین همسرم بعد از فوت هم ثابت است به شرط آنکه همسرم ازدواج دائم نموده باشد و سرپناهی ثابت داشته باشد.

 * اینجانب خانم  .................................................................. این صلح و سازش را با شرایط ضمن آن قبول می‌كنم.              امضاء

* اقرار می‌کنم اثاث البیت .......................................................... موجود درمنزل مسکونی بنده واقع ............................................................................................. متعلّق به همسرم خانم..................................................................... فرزند................................... می باشد وبه بنده مربوط نمی باشد.

 * شما عزیزانم را به خداوند بزرگ و منّان می سپارم و از شما می خواهم در زندگی خدا و قرآن و معصومین علیهم السلام وفرامین الهی را سرلوحه خود قراردهید و از تفرقه بپرهیزید و بدانید که این راه رفتنی است و فقط او باقی است.

* این وصیت نامه در سه3 نسخه در مورخه .........../ .........../ ........... تهیه شده است که یک نسخه آن در نزد بنده و دو نسخه دیگر یکی نزد جناب ................................................................فرزند ..........................ونسخه دیگرنزد جناب ............................................فرزند ....................................................به امانت می باشد و در انتهای هرصفحه اثر انگشت وامضا نموه ام وکلّ متن وصیت نامه را با یک خودکار نوشته ام.

سایرتوضیحات:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. شاهداول: .............................................................................فرزند: ......................................                اثرانگشت                                        امضاء        

 2. شاهددوم: .............................................................................فرزند: ......................................                اثرانگشت                                        امضاء      

 3. شاهدسوم : .............................................................................فرزند: ......................................                اثرانگشت                                        امضاء       

 4.شاهدچهارم.............................................................................فرزند: ......................................                اثرانگشت                                         امضاء       

 5.وصیت کننده : ...........................................................         اثرانگشت:                                     امضاء1:                                              امضاء2:   

كلامي با وصيت كننده

 1- وصیت در اصل مستحب می باشد اما در بعضی از موارد وصیت واجب می شود مثلاً برای کسی که نشانه مرگ را درخود می بیند اگر به مردم بدهکار است و سر رسید بدهی او نرسیده یا امانات مردم در اختیار اوست و ممكن نیست آن را به صاحبانش پس دهد یا نماز و روزه قضاء دارد و توانایی انجام آن را ندارد واجب است وصیت کند و اگر نماز و روزه با پسر بزرگتر می باشد باید به او اطلاع دهد ولی اگر به مردم بدهکار است و سر رسید بدهی او رسیده و یا خمس وزکات  بدهکار است و توانایی پرداخت آن را دارد باید فوراً بدهی خود را بدهد هر چند نشانه های مرگ را در خود نبیند و گاهی وصیت حرام یا باطل می باشد مثل اینكه به گناه یا انتشار كتب ضاله یا محروم كردن یكی از ورثه از ارث وصیت نماید.

 2- وصیت می تواند الف. شفاهی ب. كتبی و نگارشی ج. اشاره ای مثل كسی كه زبانش بند آمده و توانایی نوشتن ندارد صورت گیرد ولی بهتر است وصیت كتبی باشد.

3- در صورت داشتن بچه صغیر و نداشتن پدر بزرگ پدری اگر حق و مالش از بین می‌رود باید قیّم برایش تعیین کند ، پیشنهاد می شود همسرتان باشد در صورتی كه ثقه و امین است.

4- هر كس حق دارد حد اكثر یك سوم از اموال خود را وصیت كند تا به مصرفی كه تعیین كرده برسانند مثلاً اگر کسی وصیت کند فلان چیز را بعد از مرگم به فلانی بدهید در صورتی كه این وصیت بیشتر از ثلث باشد در مازاد بر ثلث نافذ نیست مگر این وصیت با اجازه ورثه باشد و در بین آنان صغیر یا مجنون یا سفیه نباشد و این در صورتى صحیح است كه ورثه حرفى بزنند یا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصیت را اجازه داده‏اند و تنها رضایت قلبی آنان كافى نیست و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است و اگر پیش از مردن او ورثه وصیت بیشتر از ثلث را اجازه بدهند ، بعد از مردن او یا قبل از آن نمى‏توانند از اجازه خود برگردند.

5- اموری كه از اصل مال میت برداشته می شود هر چند نسبت به آن وصیت نكرده باشد از این قرار است :

حجى كه بر میت واجب است و بدهكاریها و دیون و مهریه زن و دیات و حقوق مالی مثل خمس و زكات و مظالم كه ادا كردن آنها واجب مى‏باشد ، باید از اصل مال میت بدهند اگر چه میت براى آنها وصیت نكرده باشد ، شایان ذكر است درصورت تمکّن مالی و زیاد بودن میزان ثلث فرد می تواند وصیت كند کلیه موارد مذكور از ثلث مالش پرداخت شود.

6- در اینكه كفارات و نذور از اصل مال برداشته می شود یا از ثلث اختلاف است :

آیات عظام سیستانی ، خویی ، تبریزی ، وحید خراسانی : مانند نماز و روزه در صورت وصیت از ثلث مال برداشته می شود

آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ، گلپایگانی ، صافی : مانند خمس و زكات است و از اصل مال برداشته می شود هرچند میت به آن وصیت نكرده باشد.

7- نماز و روزه واجب بر فرد در صورت وصیت از ثلث مال برداشته می شود.

8- اگر مال میت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است و سایر مواردی كه از اصل مال متوفّی خارج می شود زیاد بیاید ، چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث‏ مقدار باقیمانده یا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند ، باید به وصیت او عمل كنند و اگر وصیت نكرده باشد ، آنچه مى‏ماند مال ورثه است.

9- بدهی های مدت دار متوفی بعد از مردن او حالّ و نقد می شود و باید بدون سهل انگاری به طلبكاران پرداخت گردد ولی طلبكاری های مدت دار متوفی حالّ و نقد نمی شود و ورثه باید تا سررسید آن صبر نمایند.

10- از فرق گذاشتن بین ورثه جداً خوداری کنیدکه غالباً باعث کدورت می‌گردد و شرع سهم ارث هر کدام از ورثه را معیّن کرده است که به همان عمل شود.

11- وصیت به محروم کردن یکی از ورثه از ارث یا وصیت به این كه کمتر ازسهم شرعی ارث ببرد شرعی و نافذ نیست وغالباً موجب کدورت واختلاف بسیار می‌گردد ولی می تواند از ثلث مالش سهمی برای بعض ورثه قرار دهد.

12- به پر کردن این نوشته اکتفا نگردد بلکه بعد از بررسی کامل تمام متن را با خط خود بدون خط خوردگی و بدون جاگذاشتن بین خطوط باز نویسی کنید و در پایان هر صفحه ( نه وَرَق) خود و شاهد اثرانگشت و امضا کند. و چه نيكوست ، براي نزديكانمان نصيحت اخلاقي و اعتقادي هم داشته باشيم زيرا در روايات آمده است :كسي كه نزديكان خود را وصيت اعتقادي كند به مقامي ميرسد كه مي تواند ديگران را شفاعت كند

13- مقصود از ثلث مال كه وصیت در آن نافذ است ثلث مال در وقت وفات وصیت كننده است نه در هنگام نوشتن وصیت.

14- موصی می تواند تا قبل از فوت از وصیت خود برگردد یا آن را تغییر دهد.

 

جهت دريافت متن كامل وصيت نامه به صورت pdf اينجا را كليك نماييد (به صورت مرتب و صفحه بندي شده)


برچسبك: وصيت نامه, وصيت نامه نوشتن, متن كامل وصيت نامه, ارث, تقسيم ارث


 

با استعانت از حجه بن الحسن اين منبرک روز سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ در مسجد گفته شدبا موضوع منبرکهای فقهی | لينک ثابت